დახურვა
Logo
EN

წესები და პირობები

შესავალი

1.1. ვინაიდან შპს „ნეოლეთ“ (ს/კ 405280280), რეგისტრირებულია საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ საგადახდო მომსახურების პროვაიდერად, სარეგისტრაციო ნომრით 0084-2904, ხოლო მომხმარებელს აქვს სურვილი გახსნას ნეოლეთის ანგარიში და მიიღოს ნეოლეთის მომსახურებები მხარეები თანხმდებიან დადონ ხელშეკრულება, რომლის საფუძველზეც მოხდება ნეოლეთის მომსახურებების მომხმარებელზე შეთავაზება და მიწოდება. 1.2. მომსახურებების ხანგრძლივი მიწოდების მიზნით ხელშეკრულება რჩება ძალაში მანამდე სანამ არ მოხდება მხარეთა შორის სამართალურთიერთობის დასრულება. სამართალურთიერთობის დასასრულებლად მხარეებმა უნდა შეწყვიტონ ხელშეკრულება წინამდებარე წესებითა და პირობებით დადგენილი წესის შესაბამისად. 1.3. ნეოლეთსა და მომხმარებელს შორის დადებული ხელშეკრულება შედგება მომხმარებლის მიერ ელექტრონულად წინამდებარე წესებსა და პირობებზე დადასტურებული თანხმობისგან, წინამდებარე პირობების ნებისმიერი დანართისა ან/და განაცხად(ებ)ისგან (ასეთ(ებ)ის არსებობის შემთხვევაში), რომელიც ნეოლეთმა შესაძლებელია ერთპიროვნულად დროდადრო დაამატოს ან/და შეცვალოს მომხმარებლის შემდგომი დამატებითი თანხმობის გარეშე. ნეოლეთის დამატებითი სერვისების გამოყენების მიზნით, მომხმარებელს შესაძლოა მოუწიოს დამატებითი პირობებისა და დებულებების მიღება და მასზე თანხმობის გაცხადება, დამატებითი სერვისების მოთხოვნისა და გამოყენების დროს. 1.4. ყველა მომხმარებელი, რომელსაც სურს „ნეოლეთის“ სისტემით/მომსახურებით სარგებლობა, ანგარიშის გახსნა, ვალდებულია დაეთანხმოს და დაიცვას ქვემოთ მოყვანილი წესები და პირობები. 1.5. წინამდებარე წესები და პირობები არეგულირებს ნეოლეთის ანგარიშის გახსნას, გამოყენებას, სარგებლობას და დახურვას. 1.6. კონფიდენციალურობის პოლიტიკასთან ერთად წინამდებარე პირობები წარმოადგენს მომხმარებელსა და ნეოლეთს შორის სამართლებრივ ურთიერთობას, ნეოლეთის ინტერნეტ საიტზე და მის სერვის ცენტრებში. 1.7. ნეოლეთის წესებსა და პირობებზე თანხმობის გაცხადების შემდეგ მომხმარებელი ვალდებულია ამობეჭდოს ან/და სხვა ფორმით შეინახოს აღნიშნული გამოყენების წესების და პირობების ასლი მომავალში გადახედვის მიზნით. 1.8. განახლებული წესები და პირობები მომხმარებელს ნებისმიერ დროს შეუძლია იხილოს ნეოლეთის ვებ გვერდზე: www.neollet.com. 1.9. ნეოლეთის წესებსა და პირობებზე თანხმობის გაცხადებით, მომხმარებელი ამავდროულად თანხმობას აცხადებს იმაზე, რომ ნეოლეთი უფლებამოსილია მომხმარებლის მიერ ვებგვერდზე მოწოდებული ინფორმაცია გაუმჟღავნოს, გადასცეს ან/და მის შესახებ არსებული ინფორმაცია გადაამოწმოს/მიიღოს მესამე პირებთან. ვებგვერდით სარგებლობისას მომხმარებელი ავტომატურად ეთანხმება „ნეოლეთის“ კონფიდენციალურობის პოლიტიკას, რომელიც ასევე განთავსებულია წინამდებარე ვებ გვერდზე.

მუხლი 2. ტერმინთა განმარტება

2.1. საგადახდო მომსახურების პროვაიდერი - იურიდიული პირი, რომელიც საგადახდო მომსახურების მომხმარებელს უწევს საგადახდო მომსახურებას საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად - შპს „ნეოლეთ“ (შემდგომში „ნეოლეთ“); 2.2. მომსახურება - საგადახდო ან/და სხვა მომსახურება; 2.3. ხელშეკრულება- წინამდებარე დოკუმენტი, შემდგომში „ხელშეკრულება“; 2.4. ვებ-გვერდი - www.neollet.com 2.5. ანგარიში - ელექტრონული ანგარიში, საგადახდო ინსტრუმენტი ტექნიკური საშუალება რომელიც იძლევა ელექტრონული ფულის გამოყენების საშუალებას; 2.6. ელექტრონული ფული - ელექტრონული ფულის პროვაიდერის მიერ გადახდის ოპერაციების განხორციელების მიზნით მომხმარებლისაგან მიღებული ფულადი სახსრების ნომინალური ღირებულება, რომელიც შენახულია ელექტრონულად (მათ შორის მაგნიტურ მატარებელზე) და რომელსაც გადახდის საშუალებად მისი გამომშვების გარდა, სხვა პირებიც აღიარებენ, ელექტრონული ფულის ანგარიში არ არის საბანკო ანგარიში; 2.7. მიმღები - პირი, რომელსაც შპს „ნეოლეთ“ უწევს საგადახდო მომსახურებას; 2.8. მონაცემთა დამუშავება - ავტომატური, ნახევრად ავტომატური ან არაავტომატური საშუალებების გამოყენებით მონაცემთა მიმართ შესრულებული ნებისმიერი მოქმედება, კერძოდ, შეგროვება, ჩაწერა, ფოტოზე აღბეჭდვა, აუდიოჩაწერა, ვიდეოჩაწერა, ორგანიზება, შენახვა, შეცვლა, აღდგენა, გამოთხოვა, გამოყენება ან გამჟღავნება მონაცემთა გადაცემის, გავრცელების ან სხვაგვარად ხელმისაწვდომად გახდომის გზით, დაჯგუფება ან კომბინაცია, დაბლოკვა, წაშლა ან განადგურება; 2.9. საგადახდო ინსტრუმენტი - ტექნიკური საშუალება ან/და საგადახდო მომსახურების პროვაიდერსა და მომხმარებელს შორის შეთანხმებული პროცედურების ერთობლიობა, რომლის მეშვეობითაც საგადახდო მომსახურების მომხმარებელი ახდენს საგადახდო დავალების ინიცირებას; 2.10. საგადახდო დავალება - გადამხდელის მიერ საგადახდო მომსახურების პროვაიდერისათვის მიცემული დავალება გადახდის ოპერაციის განხორციელების თაობაზე; 2.11. წინასწარი გადახდის ბარათი - ბარათი რომელიც არ საჭიროებს ბარათის მფლობელის ან ბარათის შემძენის სახელზე საბარათე ანგარიშის გახსნას. წინასწარი გადახდის ბარათით ოპერაციები სრულდება მხოლოდ წინასწარ ჩარიცხული თანხის ფარგლებში (საკრედიტო ლიმიტი არ დაიშვება); 2.12. ბარათის მფლობელი - ბარათით მოსარგებლე ვერიფიცირებული პირი, რომელსაც ნეოლეთთან გაფორმებული აქვს სათანადო ხელშეკრულება ბარათით სარგებლობის თაობაზე; 2.13. რეგისტრაცია - მომხმარებლის შპს „ნეოლეთის“ ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრაცია, რომელიც მოიცავს, მომხმარებლის სალარო ობიექტში რეგისტრაციას წინამდებარე წესებითა და პირობებით და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესითა და ფორმით. 2.14. იდენტიფიკაცია - პირის ისეთი საიდენტიფიკაციო მონაცემების მოპოვება, რომლებიც ამ პირის მოკვლევისა და სხვა პირისგან გამორჩევის საშუალებას იძლევა; 2.15 ვერიფიკაცია - ნეოლეთის სალარო ობიექტებში მომხმარებლის ვიზუალური კონტაქტისა და იდენტიფიკაციისათვის საჭირო მონაცემების მოპოვების შემდეგ მისი პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ან/და პასპორტის მეშვეობით მომხმარებლის ვერიფიკაცია; 2.16. ტელეფონის ნომრის ვერიფიკაცია - ნეოლეთის ელექტრონულ სისტემაში მითითებული მომხმარებლის მონაცემის (ტელეფონის ნომერი, ელ. ფოსტა, პირადი ნომერი და ასე შემდეგ) სიზუსტის დადასტურება, რისთვისაც შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას სხვადასხვა საშუალებები, მათ შორის ერთჯერადი კოდის გაგზავნა, ბაზაში გადამოწმება და სხვა.

მუხლი 3. ანგარიშის გახსნა

3.1. მომხმარებლის მიერ ანგარიშის გასახსნელად საჭიროა: ა) მომხმარებელმა გაიაროს რეგისტრაცია ნეოლეთის სალარო ობიექტში შესაბამისი წესის დაცვით და დაეთანხმოს/გაეცნოს ნეოლეთის ვებგვერძე www.neollet.com განთავსებული მომსახურების წესებსა და პირობებს, კონფიდენციალუობის პოლიტიკასთან ერთად. ბ) ნეოლეთი იტოვებს უფლებას მომხმარებლის ვერიფიკაციის მიზნით დამატებით განსაზღვროს ვერიფიკაციის სხვა საშუალებებიც, მაგალითად ელ. ფოსტის ვერიფიკიკაცია და სხვა. გ) დამატებითი სერვისების გამოყენებისას, შესაძლოა მოთხოვნილ იქნას მომხმარებლის მიერ დამატებით წესებსა და პირობებზე თანხმობის მიღება. დ) ნეოლეთის ვებგვერდზე რეგისტრაციისა და წესებსა და პირობებზე თანხმობის გაცხადების შემდეგ, მომხმარებელი ვალდებულია ამობეჭდოს და/ან სხვა ფორმით შეინახოს აღნიშნული გამოყენების წესების და პირობების ასლი მომავალში გადახედვისათვის. ე) ნეოლეთის სერვისებით სარგებლობისათვის საჭიროა მომხმარებელი იყოს სრულწლოვანი, რაც ავტომატურად დასტურდება რეგისტრაციისას. 3.2. მომხმარებლი უფლებამოსილია გახსნას მხოლოდ ერთი ნეოლეთის ანგარიში. 3.3. მომხმარებელი ადასტურებს, რომ რეგისტრაციისას ან შემდგომში ნებისმიერ დროს მის მიერ მოწოდებული ყველა ინფორმაცია არის ზუსტი, სწორი და მოქმედი. 3.4. გადახდის ან თანხის მიღების ისეთი მეთოდის დამატების მცდელობა, რომელიც არ არის მომხმარებლის სახელზე გახსნილი და რეგისტრირებული, ჩაითვლება თაღლითურ ქმედებად.

მუხლი 4. მომხმარებლის ნეოლეთის ანგარიში

4.1. მომხმარებლის ნეოლეთის ანგარიში წარმოადგენს ელექტრონული ფულის ანგარიშს, რომლიც საშუალებას აძლევს მომხმარებელს მიიღოს და გადაიხადოს თანხა ელექტრონულად. 4.2. ნეოლეთის ანგარიშზე არსებული ელექტრონული ფულის გამოყენების ვადა ამოუწურავია და მას არ ერიცხება რაიმე სახის სარგებელი. 4.3. რეგისტრირებულ მომხმარებელს, რომელიც რეგისტრირებულია ანგარიშის მფლობელად უფლება აქვს ნებისმიერ დროს გაიტანოს თანხები ნეოლეთის ანგარიშიდან, რომლისთვისაც აუცილებელია წინასწარ დადასტურებულ იქნას მომხმარებლის პირადი მონაცემები მომხმარებელი იყოს ვერიფიცირებული, ასევე შესაძლებელია ფაქტობრივი მდგომარეობიდან გამომდინარე მოთხოვნილ იქნას დამატებითი დოკუმენტაციის წარდგენა.

მუხლი 5. ანგარიშის შენახვა

5.1. მომხმარებელი ვალდებულია დარწმუნდეს, რომ მისი ნეოლეთის ანგარიშზე განთავსებული ინფორმაცია არის ზუსტი და განახლებული. 5.2. ნეოლეთს არ ეკისრება პასუხისმგებლობა მომხმარებლის მიერ 5.1. პუნქტით გათვალისწინებული პირობის შეუსრულებლობით გამოწვეულ ზარალზე. 5.3. ნეოლეთი უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს მოითხოვოს მომხმარებლის ინფორმაციის სიზუსტის დადასტურება და დოკუმენტების ან სხვა მტკიცებულების წარმოდგენა. 5.4. ნეოლეთის ადმინისტრაცია შესაძლოა მომხმარებელს დაუკავშირდეს ელექტრონული ფოსტით ან ამ წესებით განსაზღვრული ნებისმიერი სხვა გზით და მიაწოდოს ინფორმაცია ან გაუგზავნოს შეტყობინებები მისი ნეოლეთის ანგარიშის შესახებ. 5.5. მომხმარებელი პასუხისმგებელია რეგულარულად შეამოწმოს ელექტრონული ფოსტის ანგარიში ან სხვა იმ საკომუნიკაციო საშუალებების ფუნქციონირება, რომელიც მითითებული აქვს ნეოლეთის სისტემაში რეგისტრაციის დროს. 5.6. მომხმარებელი ვალდებულია დაუყოვნელივ მოიძიოს და წაიკითხოს მისი ნეოლეთის ანგარიშთან დაკავშირებული შეტყობინებები. 5.7. ნეოლეთს არ წარმოეშვება პასუხისმგებლობა მომხმარებლის მიერ აღნიშნული მოთხოვნის შეუსრულებლობით გამოწვეულ ზარალზე. 5.8. მომხმარებლის ნეოლეთის საფულის ბალანსის შევსება, თანხის მიღება, კონვერტაცია და თანხების გატანა აისახება ტრანზაქციების ელექტრონულ ისტორიაში. 5.9. თითოეულ ტრანზაქციას ენიჭება ტრანზაქციის უნიკალური კოდი და აისახება ტრანზაქციების ისტორიაში. 5.10. მომხმარებელი უფლებამოსილია მის მიერ განხორციელებულ ტრანზაქციებზე ინფორმაცია მიიღოს შემდეგი საშუალებებით: მომხამრებლის პირად პროფილში ვებ გვერდის მეშვეობით; ნეოლეთის სალარო ობიექტებში, ოპერატორის მეშვეობით ამონაწერის მომზადების გზით; ქოლ ცენტრის მეშვეობით კონკრეტული ტრანზაქიის გადამოწმებით, რა დროსაც მომხმარებელი პირველ რიგში გადის ავტორიზაციის პროცედურას სატელეფონო კოდის მეშვეობით. 5.11. მომხმარებლის მიერ რეგულარულად უნდა მოხდეს ანგარიშის ნაშთისა და ტრანზაქციების ისტორიის შემოწმება და ნებისმიერი დარღვევის ან/და რომელიმე საკითხის გარკვევის მიზნით შეძლებისდაგვარად სწრაფად დაუკავშირდეს ნეოლეთს. 5.12. ნეოლეთი უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს მომხმარებელს გაუგზავნოს სარეკლამო ხასიათის შეტყობინებები, რომელზეც მომხმარებელი წინასწარ აცხადებს თანხმობას.

მუხლი 6. ანგარიშის უსაფრთხოების დაცვა

6.1. მომხმარებელი ვალდებულია ნეოლეთის ანგარიშის პაროლი ნებისმიერ დროს შეინახოს უსაფრთხოდ და არ გაუმჟღავნოს იგი მესამე პირებს. მომხმარებელი ვალდებულია რეგულარულად შეამოწმოს ტრანზაქციების ისტორია მის ანგარიშზე და დაუყოვნებლივ დაუკავშირდეთ ნეოლეთს რაიმე შეკითხვის ან/და პრობლემის არსებობის შემთხვევაში. 6.2. ნეოლეთი არასდროს მოთხოვს მომხმარებელს პაროლის ნეოლეთისათვის ან რომელიმე მესამე პირისთვის გამჟღავნებას. არასდროს მოთხოვს თანხის გადმორიცხვას რომელიმე ნეოლეთის ან/და სხვა საგადამხდელო ინსტრუმენტების ანგარიშზე, არ მოთხოვს რაიმე მოსაკრებლის გადახდას, რაც არ არის გათვალისწინებული სისტემაში და არ რეგულირდება წინამდებარე წესებისა და პირობების შესაბამისად. 6.3. იმ შემთხვევაში თუ მომხმარებელი მიიღებს შეტყობინებას ან/და აღმოაჩენს ვებ გვერდს, რომლის აუთენტურობაშიც ეჭვი ეპარება, ვალდებულია დაუყოვნებლივ დაუკავშირდეს ნეოლეთს. არ გამოიყენოს საეჭვო ვებ-გვერდი და არ განახორციელოს შეტყობინებებზე გამოხმაურება, წინააღმდეგ შემთხვევაში ნეოლეთი არ აგებს პასუხს მომხმარებლის მიერ აღნიშნული პირობის შეუსრულებლობით გამოწვეულ ზარალზე. 6.4. ნეოლეთის რეკომენდაციით, უსაფრთხოების მიზნით, მომხმარებლის ნეოლეთის ანგარიშის პაროლი უნდა შეიცვალოს სამ თვეში ერთხელ. მომხმარებელი ვალდებულია არასდროს დაწეროს ან სხვაგვარად შეინახოს პაროლი ნებისმიერ სხვა ადგილას, რომელიც იოლად ხელმისაწვდომია სხვა მესამე პირთათვის. 6.5. მომხმარებელი ვალდებულა არ მისცეს სხვა პირს მის ანგარიშზე შესვლის ნება ან/და არ დაუშვას, რომ ვინმე თვალს ადევნებდეს ანგარიშზე შესვლის დროს. არ შეარჩიოს ისეთი პაროლი, რომლის მიხვედრა ადვილია იმ ინფორმაციის საფუძველზე, რომელიც შესაძლოა რომელიმე სხვა პირისთვის ხელმისაწვდომი იყოს ან სხვა პირმა მოიპოვოს მის შესახებ. არ შეარჩიოს ისეთი პაროლი, რომელიც ატარებს კონკრეტულ მნიშვნელობას. 6.6. იმ შემთხვევაში თუ მომხმარებელს აქვს რაიმე მინიშნება ან ეჭვი იმისა, რომ მისი ნეოლეთის სისტემაში შესასვლელი მონაცემები, პაროლი ან/და უსაფრთხოების სხვა ნიშნები დაიკარგა, მოიპარეს, მიითვისეს, არასანქცირებულად გამოიყენეს ან სხვაგვარი საფრთხე ემუქრება მას, ვალდებულია დაუყოვნებლივ შეცვალოს პაროლი და დაუკავშირდეს ნეოლეთს. 6.7. ნეოლეთის ადმინისტრაციისათვის აღნიშნული დარღვევების შესახებ შეტყობინების გვიან მოწოდება უარყოფით გავლენას მოახდენს მომხმარებლის ნეოლეთის ანგარიშის უსაფრთხოებაზე. 6.8. მომხმარებელი ვალდებულია ნებისმიერ დროს შეაჩეროს ან/და სხვაგვარად შეზღუდოს მისი ნეოლეთის ანგარიში იმ შემთხვევაში, თუ მას აქვს ეჭვი, რომ ანგარიშზე ხელი მიუწვდება რომელიმე სხვა პირს მისი თანხმობის გარეშე. 6.9. ნეოლეთი უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს შეაჩეროს ან/და სხვაგვარად შეზღუდოს მომხმარებლის ანგარიში იმ შემთხვევაში თუ არსებობს გონივრული ეჭვი, რომ ანგარიშზე ხელი მიუწვდება რომელიმე სხვა პირს მომხმარებლის თანხმობის გარეშე ან/და მომხმარებლის ანგარიშს სხვაგვარად ექმნება საფრთხე. 6.10. მომხმარებელი ასევე ვალდებულია მიიღოს ყველა კეთილგონივრული ზომა იმის უზრუნველსაყოფად, რომ მისი ელ. ფოსტის ანგარიში/ტელეფონის ნომერი იყოს დაცული და მხოლოდ მისთვის ხელმისაწვდომი. არ მოხდეს სხვა პირთა მიერ მომხმარებლის ელ. ფოსტის მისამართის გამოყენება პაროლის შეცლის ან/და მომხმარებლის ანგარიშის უსაფრთხოების დარღვევის მიზნით. 6.11. იმ შემთხვევაში, თუ მომხმარებლის ნეოლეთის ანგარიშებზე რეგისტრირებულ ტელეფონის ნომერს/ელ. ფოსტის მისამართებს რაიმე საფრთხე შეექმნება, დაუყოვნებლივ უნდა დაუკავშირდეს ნეოლეთს, ასევე მომხმარებელი ვალდებულია რეგისტრაციისას მომხმარებლის მიერ მითითებული ელ. ფოსტის ან/და ტელეფონის ნომრის ცვლილების შემთხვევაში დაუყოვნებლივ შეატყობინოს აღნიშნულის თაობაზე ნეოლეთს. 6.12. იმ შემთხვევაში თუ მომხმარებელი სარგებლობს საჯარო ან საერთო მოხმარების კომპიუტერით, ნეოლეთის ანგარიშზე შესასვლელად, უნდა დარწმუნდეს, რომ შესვლისათვის გამოყენებულ მონაცემებს არ შეინახავს ბრაუზერი ან არ მოხდება მისი ქეშირება ან სხვაგვარად დაფიქსირება. 6.13. იმ შემთხვევაში თუ მომხმარებელი იყენებს საკუთარ კომპიუტერს, უნდა დარწმუნდეს რომ მხოლოდ მისთვისაა ხელმისაწვდომი ნეოლეთის ანგარიშზე დაშვება.

მუხლი 7. უსაფრთხოების პოლიტიკა

7.1. უსაფრთხოების გასაღები წარმოადგენს დამატებითი დაცვის მექანიზმს, რომლის მეშვეობითაც მომხმარებლის ანგარიშზე დამატებულ ვერიფიცირებულ ტელეფონის ნომერზე მომხამრებლის ვერიფიცირების მიზნით, რეგისტრაციის დროს, მას ეგზავნება შეტყობინება, სადაც მითითებულია სატელეფონო კოდი. 7.2. უსაფრთხოების კოდი აქტიურდება მომხმარებლის ელექტრონულ საფულეში დამატებულ ვერიფიცირებულ ტელეფონის ნომერზე. 7.3. სატელეფონო კოდი (რომელიც რეგისტრაციის ეტაპზე ეგზავნება მომხმარებელს) გამოიყენება მომხმარებელის ავტორიზაციის მიზნით, რომელიც აუცილებელია მომხმარებლის მიერ ფინანსური ინფორმაციის მიღებისათვის. 7.4. როდესაც ოპერატორს უკავშირდება არა ნეოლეთის მომხმარებელი არამედ მისი წარმომადგენელი, ოპერატორი მოითხოვს ანგარიშის რეალური მფლობელის თანხმობას ინფორმაციის გაცემაზე ან უშუალოდ მასთან გასაუბრებას. 7.5. ნეოლეთის მიერ მომხმარებლის ავტორიზაციის მიზნით, შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას ავტორიზაციის სხვადასხვა საშუალებები მათ შორის ერთჯერადი სატელეფონო კოდი და სხვა, მომხმარებლის მიერ სხვადასხვა სახის ინფორმაციის მისაღებად და ტრანზაქციების განსახორციელებლად, რომელიც ემსახურება მის ელექტრონული ანგარიშის დაცვას.

მუხლი 8. ანგარიშის გაუქმება/შეწყვეტა; დაბლოკვა; განბლოკვა; შეჩერება

8.1. მომხმარებელი უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს გააუქმოს ნეოლეთის ანგარიში შემდეგი გზით: ელ. ფოსტის მეშვეობით განცხადების გამოგზავნით; ნეოლეთის სალარო ობიექტებში განაცხადის გაკეთებით; მისი პირადი გვედრდიდან განაცხადის გაკეთებით; 8.1.1. მომხმარებლის ანგარიშის გასაუქმებლად აუცილებელია მომხმარებლის ანგარიშის ბალანსი იყოს ნული. 8.1.2. მომხამრებლის მიერ 8.1. პუნტით დადგენილი ერთ-ერთი ფორმით ანგარიშის გაუქმების შესახებ განაცხადის გაკეთებიდან 5 (ხუთი) სამუშაო დღის განმავლობაში მოხდება მომხმარებლის ანგარიშის გაუქმება, გარდა იმ შემთხვევისა თუ კომპანიის მხრიდან არსებობს რაიმე გონივრული ეჭვი მომხმარებლის ანგარიშზე თანხის კანონსაწინააღმდეგო გზით მოპოვების ან გამოყენების შესახებ. ასეთ შემთხვევაში კომპანია იტოვებს უფლებას დამატებით გადაამოწმოს მონაცემები ან/და შეაჩეროს ანგარიშის გაუქმების პროცესი. 8.1.3. კომპანიის მიერ 8.1.2 პუნქტით დადგენილ ვადაში ანგარიშის გაუქმების შესახებ ეცნობება მომხმარებელს, ნეოლეთის სისტემაში რეგისტრირებულ მომხმარებლის ტელეფონის ნომერზე მოკლე ტექსტური შეტყობინებით ან/და ელ. ფოსტის მეშვეობით. 8.1.4. მომხმარებლის მიერ ანგარიშის გაუქმების შემთხვევაში იშლება მხოლოდ მომხმარებელი, ანგარიშის გაუქმება არ ნიშნავს ნეოლეთში შენახული მომხმარებლის პირადი მონაცემების ავტომატურ გაუქმებას. ანგარიშის გაუქმების შემთხვევაშიც ნეოლეთის მხრიდან მოხდება ამ მონაცემების, მათ შორის ტრანზაქციების ისტორიის შენახვა არა ნაკლებ 6 (ექვსი) წლის განმავლობაში. 8.1.5. ანგარიშის გაუქმებამდე განხორციელებული ტრანზაქციები და ტრანზაქციებზე გადახდილი საფასურები (მათ შორის ისეთი ტრანზაქციები, რომელიც არ ექვემდებარება გაუქმებას და დაწყებულია, მაგრამ არ არის დასრულებული ანგარიშის გაუქმებამდე), არ ექვემდებარება დაბრუნებას. 8.2. მომხამრებლის მიერ მისი ანგარიშის/ბარათის დაბლოკვისა და განბლოკვის პროცედურები: 8.2.1. მომხარებლის მიერ ანგარიშის/ბარათის დაბლოკვა ნიშნავს ნებისმიერი საშუალებიდან ანგარიშზე/ბარათზე წვდომის შეზღუდვას. 8.2.2. მომხმარებლის მიერ ბარათის, ან ანგარიშის დაბლოკვა ან განბლოკვა შესაძლებელია შედეგი საშუალებებით: მომხამრებლის მიერ სალარო ობეიქტზე მისვლით - მომხმარებელი წარადგენს მის პირადობის დამადასტურებელ მოწმობას და ოპერატორი ახორციელებს ბარათის ან/და მისი ანგარიშის განბლოკვას ან/და დაბლოკვას; მომხმარებლის მირ ქოლ-ცენტრში დარეკვით - ასეთ შემთხვევაში თავდაპირველად ხდება მომხმარებლის იდენტიფიკაცია, მომხმარებლის მიერ რეგისტრაციის ეტაპზე გაგზავნილი სატელეფონო კოდის მითითებით, რის შემდეგაც ქოლ ცენტრის ოპერატორი ახორციელებს განბლოკვის ან/და დაბლოკვის პროცედურას. 8.3. ნეოლეთი უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს შეაჩეროს ან შეწყვიტოს მომხმარებლის ნეოლეთის ანგარიში შეტყობინების გარეშე იმ შემთხვევაში თუ: მომხმარებელი არღვევს წინამდებარე გამოყენების რომელიმე პირობას ან კონკრეტული პირობებითა და დებულებებით დარეგულირებულ კონკრეტულ მომსახურებებზე მოქმედ ნებისმიერ სხვა პირობას; მომხმარებელი არღვევს ან/და ნეოლეთს აქვს გონივრული ეჭვი და მიზეზი იფიქროს, რომ მომხმარებელი არღვევს ნეოლეთის სერვისების გამოყენებაზე გავრცელებულ რომელიმე კანონს ან წესს, ან თუ ნეოლეთს აქვს გონივრული ეჭვი ან ინფორმაცია, რომ მომხმარებელი ნებისმიერი გზით არის ჩართული რაიმე თაღლითურ ქმედებაში, ფულის გათეთრებაში, ტერორიზმის დაფინანსებაში ან სხვა დანაშაულებრივ საქმიანობაში.

მუხლი 9. ნეოლეთის ანგარიშის ხელახლა გახსნა

9.1. სისტემის მომხმარებლის მიერ ანგარიშის დახურვის შემდეგ, მისი ხელახალი გახსნა უნდა განხორციელდეს განაცხადის შევსების გზით. ნეოლეთის ადმინისტრაცია განიხილავს განაცხადს და მიიღებს გადაწყვეტილებას ანგარიშის გახსნის ან/და მის გახსნაზე უარის თქმის შესახებ.

მუხლი 10. საფულის ვერიფიკაცია და მისი სტატუსები

10.1. ნეოლეთის სისტემაში ელექტრონული საფულის ანგარიშის ფლობა შეეძლება მხოლოდ რეგისტრირებულ და ვერიფიცირებულ მომხმარებელს. ანგარიშის სტატუსი ვერიფიცირებულია თუ მომხმარებელს გავლილი აქვს წესებისა და პირობების მე-3 მუხლის 3.1. პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტითა და წინამდებარე მუხლის თანახმად რეგისტრაციისათვის განსაზღვრული ყველა საჭირო ვერიფიკაციის მოთხოვნა; ვერიფიკაციის მოთხოვნების არ დაკმაყოფილების შემთხვევაში სტატუსი ითვლება არარეგისტრიირებულად 10.2. დამოწმებული სტატუსის მოთხოვნებია: საბანკო ბარათის ვერიფიცირება; მობილური ნომრის ვერიფიცირება; პირადობის მოწმობის ან პასპორტის ვერიფიკაცია/სელფის ატვირთვა; პირად საბანკო ანგარიშზე თანხის გატანა ან ანგარიშიდან შემოტანა. 10.3. ვერიფიცირების დროს მომხმარებლის მიერ არასწორი ინფორმაციის მიწოდების შემთხვევაში მომხმარებელი ავტომატურად დაიბლოკება. 10.4. ნეოლეთის სალარო ობიექტიდან თანხის გატანა და ნეოლეთის წინასწარი გადახდის ბარათის „n Card“-ის აღება შეეძლება მხოლოდ ნეოლეთის სალარო ობიექტში იდენტიფიცირებულ/ვერიფიცირებულ მომხმარებელს.

მუხლი 11. მომხმარებლის მიერ მისი ნეოლეთის ბალანსის შევსების/ პირდაპირი გადახდების ოპერაციები

11.1. მომხმარებელს საშუალება აქვს განახორციელოს ნეოლეთის ბალანსის შევსება - ნეოლეთის სალარო ობიექტებში, სწრაფი გადახდის ტერმინალებში და ნეოლეთის ვებ გვერდზე წარმოდგენილი შევსების სხვა მეთოდების მეშვეობით, მათ შორის საბანკო ბარათებისა და ბანკის ინტერნეტბანკინგის მეშვეობით. 11.2. მომხამარებელს საშუალება აქვს განახორციელოს პირდაპირი გადახდები ვებგვერდიდან გადახდის საბანკო ბარათის მეშვეობით. 11.3. ბალანსის შევსების მეთოდები წარმოადგენს მესამე პირის ფინანსური ინსტიტუტების მეშვეობით გაწეულ გადახდის მომსახურებებს და არა ნეოლეთის სერვისის ნაწილს. 11.4. ნეოლეთი არ იძლევა გარანტიებს ბალასნის შევსების რაიმე კონკრეტული მეთოდის ნებისმიერ დროს გამოყენების შესახებ. შესაძლოა ნებისმიერ დროს განსაზღვრული პროცედურის გავლის გარეშე ხელმისაწვდომი გახადოს, შეცვალოს ან/და შეწყვიტოს რომელიმე კონკრეტული მეთოდი. 11.5. ნეოლეთი პასუხისმგებელი არ არის ბალანსის შევსების პროცედურაზე მანამ, სანამ თანხები არ აისახება მის ანგარიშზე. 11.6. ბალასის შევსების პროცესში, შესაძლოა დასმულ იქნას უსაფრთოებასთან დაკავშირებული კითხვები ან/და მოთხოვნილ იქნას სხვა ისეთი ქმედებების განხორციელება, რასაც ნეოლეთი კეთილგონივრულობის ფარგლებში თვლის აუცილებლად სათანადო ავტორიზაციის უზრუნველსაყოფად. 11.7. ბალანსის შევსება შესაძლოა დაექვემდებაროს თანხობრივ ლიმიტებს, უსაფრთხოებისა და იურიდიული მოთხოვნების თვალსაზრისით. 11.8. იმ შემთხვევაში, თუ ნეოლეთის ანგარიშზე თანხის შეტანა მოხდა გადახდის ისეთი მეთოდით, რომელიც შეტანილი თანხის ჩარჯბექის საშუალებას იძლევა, როგორიც არის (შეზღუდვის გარეშე) საკრედიტო და სადებეტო ბარათები და ავტომატური გადახდები (Direct Debit) მომხმარებელი თანხმობას აცხადებს, რომ არ გამოიყენებს ჩარჯბექის უფლებას, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც გადახდის ინსტრუმენტი გამოყენებულ იქნა არაუფლებამოსილი პირის მიერ ან ნეოლეთის მიერ დარღვეულ იქნა წინამდებარე მომსახურების პირობები, რაც მომხმარებელს აძლევს უფლებას, რომ მოითხოვოს შეტანილი თანხის ანაზღაურება. მომხმარებელი არ არის უფლებამოსილი დაიბრუნოს ანგარიშის შევსების ტრანზაქციით გადარიცხული თანხა ან მოითხოვოთ ჩარჯბექი ანგარიშის შევსების ტრანზაქციაზე, იმ მიზეზის გამო, რომელზეც ნეოლეთი არ არის პასუხისმგებელი, რაც შეზღუდვის გარეშე მოიცავს დავებს მერჩანტთან საქონლის ან მომსახურების მიუწოდებლობასთან დაკავშირებით, ასევე გადახდის ინსტრუმენტთან დაკავშირებულ ანგარიშზე თანხის შესაბამისი ნაშთის არარსებობას. ასეთ შემთხვევაში ნეოლეთი იტოვებს უფლებას, მომხმარებელს დააკისროს ყველანაირი საკომისიო და გადასახდელი, რაც ნეოლეთს დაეკისრება ჩარჯბექთან დაკავშირებით, ან ნებისმიერი, იმავე მიზნით განხორციელებული ქმედების გამო. ნეოლეთს ასევე უფლება აქვს მომხმარებელს დააკისროს ჩარჯბექის საკომისიო. 11.9. მომხმარებელი უფლებამოსილია, შეატყობინოს მერჩანტს, მისი სურვილი, ნეოლეთის ანგარიშის რეგულარულად გამოყენების შესახებ და უფლება მისცეს მისი ნეოლეთის ანგარიშიდან ავტომატურად მოახდინოს თანხის ჩამოჭრა (გადახდა) ყოველი განმეორებადი გადახდისას. ამ შემთხვევაში, მომხმარებელი უფლებას აძლევს ნეოლეთს, ყოველი მომდევნო გადახდისას ჩამოჭრას თანხა იმ კონკრეტული გადახდის ინსტრუმენტიდან (საკრედიტო ან საბანკო ბარათი), რომლიდანაც მომხმარებელმა განახორციელა ძირითადი გადახდა (ანგარიშის შევსება) შემდგომი გადახდების განხორციელების მიზნით. 11.10. მომხმარებელი თანხმობას აცხადებს, რომ არ გააუქმებს ან სხვაგვარი გზით არ მოახდენს ზემოაღნიშნული მომდევნო გადახდების გაუქმებას ან სხვაგვარად შეწყვეტს გადახდებს გადახდის ინსტრუმენტის ემიტენტ ორგანიზაციასთან (პროვაიდერი ბანკი) დაკონტაქტების გზით. 11.11. იმისათვის, რომ მომდევნო გადახდები გაუქმებულ იქნეს სამომავლოდ, მომხმარებელი ვალდებულია ამის შესახებ შეატყობინოს: ნეოლეთს; შესაბამის მერჩანტს, რომლისგანაც მოხდა საქონლის ან მომსახურების შესყიდვა და რომელთან დაკავშირებითაც მომხმარებელს სურს მომდევნო გადახდების გაუქმება. 11.12. 11.7.-11.10. პუნქტებში ჩამოყალიბებული დებულებების შინაარსის პირობების გათვალისწინებით, თუ ჩარჯბექი ან ჩარიცხული თანხის უკან გამოთხოვის უფლების გამოყენებამ შესაძლებელია გამოიწვევს მომხმარებლის ნეოლეთის ანგარიშზე უარყოფითი ბალანსის ასახვა, მომხმარებელი ვალდებულია, დაფაროს აღნიშნული უარყოფითი ბალანსი მისი ნეოლეთის ანგარიშზე შესაბამისი ოდენობის თანხის შეტანის გზით. აღნიშნული პირობის დარღვევა განიხილება როგორც წინამდებარე მომსახურების პირობების დარღვევა. უარყოფითი ბალანსის დაფარვის ვალდებულება მოქმედებს დაუყოვნებლივ, შეტყობინების გარეშე, თუმცა ნეოლეთი უფლებას იტოვებს, ნებისმიერ დროს გაუგზავნოს მომხმარებელს შემახსენებელი შეტყობინებები ან მიიღოს სხვა ზომები დავალიანების ამოსაღებად, რაც შეზღუდვის გარეშე გულისხმობს, დავალიანების ამოღებაზე უფლებამოსილი ორგანოსათვის ან ორგანიზაციისთვის საქმის გადაცემას, ან მოთხოვნის სასამართლოს წინაშე დაყენებას. ნეოლეთი ასევე უფლებას იტოვებს, მომხმარებელს დააკისროს ყველანაირი ხარჯი, რომელიც მას დაეკისრება ვალდებულების დაფარვის ან სააღსრულებო ღონისძიებებთან დაკავშირებით.

მუხლი 12. მომხმარებლის მიერ ნეოლეთის ბალანსიდან თანხის გატანა/ მომსახურების ღირებულიების გადახდა

12.1. თანხის გატანის მინიმალური ოდენობა განსაზღვრულია 1 (ერთ) ეროვნულ ვალუტაში. თანხის გატანისათვის აუცილებელია მომხმარებლის ანგარიშზე არსებული თანხა საკმარისი იყოს სისტემაში მოქმედი თანხის გატანის საკომისიო გადასახადის დასაფარად. 12.2. ნეოლეთის ვებგვერდიდან თანხის გატანის მოთხოვნისას მომხმარებელს შეუძლია შეარჩიოს მისთვის სასურველი გატანის მეთოდი, ასევე თანხის გატანის მოთხოვნა შესაძლებელია ნეოლეთის სალარო ობიექტებში პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ან/და პასპორტის წარდგენის შემთხვევაში. 12.3. მომხმარებელი უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს მოითხოვოს ნეოლეთის ანგარიშზე არსებული თანხების ყველა ან რომელიმე ნაწილის გატანა. ამისათვის, მომხმარებელი უნდა შევიდეს მისი ნეოლეთის ანგარიშში, აირჩიოს გატანის მეთოდი და შეიყვანოს გასატანი თანხის ოდენობა. მომხმარებელს ასევე საშუალება აქვს განახორციელოს საფულიდან თანხის გატანა ნეოლეთის სალარო ობიექტებიდან ან/და ნეოლეთის წინასწარი გადახდის ბარათით „n Card“-ით. 12.4. ნეოლეთის მიერ შესაძლოა ნებისმიერ დროს, სპეციალურად განსაზღვრული პროცედურის გავლის გარეშე, ხელმისაწვდომი გახდეს, შეიცვალოს ან შეწყდეს თანხების გატანის რომელიმე კონკრეტული მეთოდი. სისტემაში ყოველთვის ხელმისაწვდომი იქნება თანხების გატანის სულ მცირე ერთი მეთოდი მაინც. 12.5. როდესაც გატანილი თანხების გადახდას მომხმარებელი მიიღებს გადახდის სერვისის მიმწოდებლის საშუალებით (როგორიცაა ბანკი, სადაც ანგარიში აქვს მომხმარებელს გახსნილი) ნეოლეთი პასუხს არ აგებს განხორციელებულ ტრანზაქციაზე, მას შემდეგ რაც გატანილი თანხა აისახება გადახდის სერვისის მიმწოდებელის სისტემაში. 12.6. თანხების გატანა ექვემდებარება გატანის მოსაკრებლების გადახდას. სისტემიდან თანხის გატანის მოსაკრებელის ოდენობა დაფიქსირებული იქნება თანხის გატანის მოთხოვნის დროს. 12.7. მომხმარებელს არ აქვს უფლება განახორციელოს თანხების გატანა საბანკო ანგარიშზე ან გადახდის სხვა ინსტრუმენტზე იმ შემთხვევაში, თუ ის არ არის დასახელებული ანგარიშის მფლობელი. 12.8. ნებისმიერ ანგარიშზე თანხის გატანის მცდელობა, რომლის მფლობელადაც მომხმარებელი არ არის რეგისტრირებული, ჩაითვლება თაღლითურ ქმედებად. 12.9. თანხის გატანის დროს, მომხმარებლის მიერ მითითებული დეტალები უნდა იყოს ზუსტი და სრულყოფილი. ნეოლეთი პასუხს არ აგებს, მცდარი დეტალების მითითების შედეგად განხორციელებულ ტრანზაქციაზე. 12.10. საბანკო ანგარიშზე თანხების გადარიცხვისას მომხმარებელი უნდა დარწმუნდეს, რომ თანხის ოდენობა, ანგარიშის ნომერი, IBAN ფორმატი, სახელი და გვარი, პირადი ნომერი, სწორად არის მითითებული. 12.11. ნეოლეთის ანგარიშზე ელექტრონული ფული ეკუთვნის იმ ფიზიკურ თუ იურიდიულ პირს, რომელიც რეგისტრირებულია წინამდებარე ანგარიშის მფლობელად. 12.12. ნეოლეთის ანგარიშის მფლობელის გარდა, სხვა პირს არ აქვს უფლება რაიმე სახით გამოიყენოს და განკარგოს მომხმარებლის ნეოლეთის ანგარიშზე არსებული თანხები, გარდა კანონმდებლობით დადგენილი წესით მომხმარებლის მიერ მესამე პირზე ნოტარიულად დამოწმებული წესით გაცემული მინდბილობისა და მემკვიდრეობით გადაცემის შემთხვევისა. 12.13. წინამდებარე წესებისა და პირობების 12.12 პუნქტის თანახმად მინდობილობის საფუძველზე მომსახურების მისაღებად საჭიროა მინდობილი პირის მიერ ნეოლეთს წარედგინოს წინამდებარე მინდობილობა, რის შემდეგაც ნეოლეთის შესაბამისი სამსახურის მიერ 2 (ორი) სამუშაო დღის განმავლობაში ხორციელდება მინდობილი პირის მიერ წარდგენილი მინდობილობის შემოწმება და დადასტურება. წარდგენილი მინდობილობის დადასტურებისა და ნეოლეთის სიტემაში რეგისტრაციის შემდეგ მინდობილი პირი უფლებამოსილია ისარგებლოს ნეოლეთის მომსახურებით. 12.14. მომხმარებელს არ აქვს უფლება მესამე პირს გადასცეს ან/და გაასხვისოს ნეოლეთის ანგარიში და მასზე არსებული კანონიერი ან სამართლებრივი ინტერესი. 12.15. მომხმარებლის ნეოლეთის ანგარიში შეიძლება დაექვემდებაროს ბალანსის შევსების, გადახდის და თანხის გატანის, კონვერტაციის ან სისტემაში არსებულ დამატებით ლიმიტებს, რაც დამოკიდებულია მომხმარებლის ნეოლეთის ანგარიშის რეგისტრაციის სტატუსზე. 12.16. მომხმარებელის მიერ ნეოლეთის მეშვეობით, ნეოლეთის სისტემაში ჩართული პროდუქტებისა თუ სერვისების შესყიდვის დროს, მომხმარებელი ვალდებულია გაეცნოს აღნიშნული პროდუქტისა და სერვისის მომწოდებლის საიტზე მოცემულ მიწოდების/სერვისის უზრუნველყოფის წესებსა და პირობებს. ნეოლეთის მეშვეობით მომხმარებელი ახორციელებს მხოლოდ გადახდას, შესაბამისად, ნეოლეთის პასუხისმგებლობა შემოიფარგლება მხოლოდ ტრანზაქციის განხორციელებით. ნეოლეთი არ აგებს პასუხს პროდუქციისა თუ სერვისის ხარისხზე და მისი მიწოდების პირობებზე. 12.7. მომხმარებელი პასუხისმგებელია გადახდის განხორციელებისათვის მითითებული მონაცემების სისწორეზე. ნეოლეთი პასუხს არ აგებს ნეოლეთის სისტემაში ჩართული სერვისებისა თუ პროდუქციის შესყიდვისათვის მომხმარებლის მიერ შეცდომით განხორციელებულ გადახდაზე. ასეთი სახის შემთხვევისას, ნეოლეთი არ არის ვალდებული ტრანზაქციის შეჩერებასა თუ თანხის უკან დაბრუნებაზე, თუმცა იგი იტოვებს უფლებას, გამოიჩინოს კეთილი ნება და მომხმარებელს გაუწიოს დახმარება აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით, მისი შესაძლებლობების ფარგლებში.

მუხლი 13. აკრძალული ტრანზაქციები

13.1. მომხმარებელი ვერ შეძლებს გამოიყენოს ნეოლეთის სერვისები იმ შემთხვევაში, თუ ის ცხოვრობს ნებისმიერ შემდეგ ქვეყანაში: ავღანეთის ისლამური რესპუბლიკა; ალბანეთის რესპუბლიკა; ბარბადოსი ბაჰამის კუნძულების თანამეგობრობა; ბოტსვანის რესპუბლიკა; განას რესპუბლიკა; გიბრალტარი; დომინიკის თანამეგობრობა; ერაყის რესპუბლიკა; ვანუატუს რესპუბლიკა; ზიმბაბვეს რესპუბლიკა; თერქს-ქაიქოსის კუნძულები; იამაიკა; იემენის რესპუბლიკა; ირანის ისლამური რესპუბლიკა; კაიმანის კუნძულები; კამბოჯის სამეფო; კოლუმბიის რესპუბლიკა; კორეის სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკა; მავრიკის რესპუბლიკა; მიანმარის კავშირის რესპუბლიკა; ნიგერიის ფედერაციული რესპუბლიკა; ნიკარაგუის რესპუბლიკა; პაკისტანის ისლამური რესპუბლიკა; პანამის რესპუბლიკა; სეიშელის რესპუბლიკა; სენტ-ვინსენტი და გრენადინები; სირიის არაბთა რესპუბლიკა; ტაჯიკეთის რესპუბლიკა; უგანდის რესპუბლიკა; აღნიშნული არ წარმოადგენს სრულ ჩამონათვალს და ნეოლეთი უფლებამოსილია საკუთარი შეხედულებისამებრ მიიღოს გადაწყვეტილება სხვა ქვეყნებში მისი სერვისების შეწყვეტაზე ან შეზღუდვაზე ნებისმიერ დროს ყოველგვარი შეტყობინების გარეშე. 13.2. მკაცრად აკრძალულია მომხმარებლის ნეოლეთის ანგარიშის გამოყენება ნებისმიერი უკანონო მიზნებისთვის, მათ შორის და არა მხოლოდ თაღლითური ქმედებების და ფულის გათეთრების მიზნით. 13.3. ნეოლეთი ნებისმიერი საეჭვო ქმედების შესახებ შეატყობინების შესაბამის სამართალდამცავ ორგანოს. 13.4. მომხმარებელს ეკრძალება ნეოლეთის ანგარიშის გამოყენება მოვაჭრის მიერ გასაწევ მომსახურებაზე დაწესებული შეზღუდვების ბოროტად გამოყენების, ექსპლუატირების ან მოტყუებით მოხმარების მიზნით. 13.5. მომხმარებელს ეკრძალება ნეოლეთის სისტემაში ტექნიკური ხარვეზით გამოწვეული პრობლემის დროს არასანქცირებული თანხის გაჩენა, გადარიცხვა ან/და მითვისება. 13.6. წინამდებარე მუხლში აკრძალული ქმედებების ჩადენის დროს კომპანია ნეოლეთი უფლებას იტოვებს მომხმარებელს ჩამოაჭრას ან შეუჩეროს მის ანგარიშზე არსებული თანხა დაუყონებლივ.

მუხლი 14. სისტემის საკომისიო

14.1. სისტემის საკომისიო დამოკიდებულია იმაზე თუ რა ტიპის ანგარიშს ფლობს მომხმარებელი ნეოლეთის სისტემაში, ასევე განსხვავებულია საკომისიო მომხმარებლის მიერ ვებგვერდის მეშვეობით განხორციელებულ გადახდების, სალარო ობიექტიდან განხორციელებული გადახდებისა და წინასწარი გადახდის ბარათიდან თანხის გატანის. 14.2. სალარო ობიექტის მეშვეობით მომხმარებლის მიერ თანხის შეტანის დროს მომხმარებელი საკომისიოს არ იხდის. სალაროდან თანხის გატანის დროს მომხმარებელის საკომისიო შეადგენს 1%-ს, ყველა სხვა გადახდაზე მომხმარებლის მიერ გადასახდელი საკომისიო შეადგენს 1 ლარს, წინასწარი გადახდის ბარათიდან, „Ncard“-ით თანხის გატანის საკომისიო შეადგენს 1%-ს. 14.3. ვებ-გვერდის მეშვეობით განხორციელებულ თითოეულ ტრანზაქციაზე მოსაკრებელი მიეთითება მომხმარებლის მიერ გადახდის განხორციელების დროს, ყოველ ტრანზაქციაზე ინდივიდუალურად. 14.4. მოსაკრებლები შეიძლება შეიცვლაოს ნებისმიერ დროს. განახლებული ინფორმაცია წარმოდგენილი იქნება ვებ-გევრდზე. 14.5. გარკვეულ გარემოებებში ნეოლეთმა შესაძლოა დააწესოს დამატებითი საკომისიო. 14.6. ნეოლეთი პასუხს არ აგებს ნებისმიერი გადასახადების, მოსაკრებლების ან სხვა გადასახადების განსაზღვრაზე ან გადახდაზე, რაც წარმოიქმნება მომხმარებელსა და ნეოლეთის სხვა მომხმარებელთან ძირითადი კომერციული გარიგების საფუძველზე. 14.7. ნეოლეთი არ არის პასუხისმგებელი საკუთარ სერვისთან დაკავშირებულ რაიმე დარღვევაზე ან გაუმართაობაზე, ან ისეთ საშუამავლო მომსახურებებთან დაკავშირებულ რაიმე დარღვევაზე ან გაუმართაობაზე, რომელსაც ნეოლეთი ეყრდნობა საკუთარი ვალდებულებების შესრულების დროს, იმ შემთხვევაში, თუ ამგვარი დარღვევა ან გაუმართაობა გამოწვეულია გაუთვალისწინებელი გარემოებებით, რაც აღემატება ნეოლეთის კეთილგონივრულ კონტროლს. 14.8. მომხმარებლის მიერ გადასახდელი მოსაკრებლები დაიქვითება მისი ნეოლეთის ანგარიშის ნაშთიდან. ტრანზაქციას მოსაკრებლები დაერიცხება მაშინ, როდესაც ტრანზაქცია შესრულდება. თუ მომხმარებლის ანგარიშის ნაშთი არ არის საკმარისი მოსაკრებლების დასაფარად, ნეოლეთის მიერ არ მოხდება აღნიშნული ტრანზაქციის განხორციელება.

მუხლი 15. წინასწარი გადახდის ბარათის „n Card“-ის გაცემისა და გამოყენების წესი

15.1. წინასწარი გადახდის ბარათი „n Card“-ი წარმოადგენს არაპერსონიფიცირებულ ბარათს, რომელზეც წინა მხარეს დატანილია ბარათის თექვსმეტ ნიშნა კოდი, ბარათის მოქმედების ვადა, ნეოლეთის დასახელება და მისი ლოგოტიპი, ხოლო უკანა მხარეს დატანილია მაგნიტური ზოლი და CVV2 კოდი, ბარათის მფლობელის ხელმოწერის ადგილი და ნეოლეთის საკონტაქტო ინფორმაცია. 15.2. წინასწარი გადახდის ბარათი არის სადებეტო ბარათი, რომლის მეშვეობითაც ოპერაციები ხორციელდება მხოლოდ წინასწარ ჩარიცხული თანხის ფარგლებში. წინასწარი გადახდის ბარათზე საკრედიტო ლიმიტი არ დაიშვება. 15.3. მომხმარებლის მიერ ბარათის მისაღებად საჭიროა ნეოლეთის სალარო ობიექტში განაცხადის გაკეთება წინასწარი გადახდის ბარათის აღების თაობაზე, რომლის შემდეგაც მომხმარებელს გადაეცემა წინაწარი გადახდის ბარათი. ბარათის გაცემისას მომხმარებელს გადაეცემა ხელშეკრულება და ბარათის გაცემის აქტი. 15.4. წინაწარი გადახდის ბარათით მომხმარებელი უფლებამოსილი იქნება განახორციელოს სხვადასხვა სერვისების გადახდები საქართველოს ბანკისა და თიბისი ბანკის POS ტერმინალების მეშვეობით, მომხმარებელი ასევე უფლებამოსილი იქნება წინასწარი გადახდის ბარათით განახორციელოს გატანის პროცედურა. 15.5. ბარათის გაცემა პირველ ჯერზე არის უფასო, ხოლო დაკარგვისა და ხელახლა აღების შემთხვევაში ნეოლეთი უფლებამოსილია განსაზღვროს საკომისიო ბარათის ხელახლა გაცემის თაობაზე.

მუხლი 16. წინამდებარე წესებსა და პირობებში ცვლილებების შეტანა

16.1. წინამდებარე წესები და პირობები, ასევე დამატებითი სერვისების მარეგულირებელი ნებისმიერი წესი და პირობა და დებულება ექვემდებარება ცვლილებას. 16.2 ნებისმიერი ცვლილება წესებსა და პირობებში ძალაში შედის დაუყონებლივ, ნეოლეთის ვებ გვერდზე გამოქვეყნებისთანავე.

მუხლი 17. კომუნიკაცია

17.1. მომხმარებელთა ძირითად საკონტაქტო ფორმას ნეოლეთისათვს წარმოადგენს მომხმარებლის მიერ მითითებული ტელეფონის ნომერი. 17.2. მომხმარებელი ვალდებულია გაეცნოს ნეოლეთის მიერ გამოგზავნილ შეტყობინებებს და შეკითხვების შემთხვევაში დუაკავშირდეს ნეოლეთს. 17.3. ელექტრონული ფოსტით გაგზავნილი შეტყობინებები შესაძლოა შეიცავდეს დამატებით კომუნიკაციაზე ბმულებს ნეოლეთის ვებ გვერდზე. 17.4. მომხმარებელი ვალდებულია შეინახოს ნეოლეთის მიერ გამოგზავნილი და მისთვის ხელმისაწვდომი ყველა კომუნიკაციის ასლი. 17.5. მომხმარებელი უფლებამოსილია მოითხოვოს მოქმედი გამოყენების პირობების ან ნებისმიერი სხვა საკონტრაქტო დოკუმენტის ასლი ნეოლეთის ადმინისტრაციასთან დაკავშირებით. 17.6. ნეოლეთის მომხმარებელთან ურთიერთობა წარიმართება ქართულ ენაზე და ნეოლეთი მისთვის გამოგზავნილ კომუნიკაციას მიიღებს ყოველთვის ქართულად. 17.7. არასტანდარტული კომუნიკაციის შემთხვევაში, ნეოლეთი უფლებას იტოვებს ურთიერთობა აწარმოოს ინგლისურ ენაზე. ნებისმიერ სხვა ენაზე შესრულებული დოკუმენტები და კომუნიკაცია მხოლოდ მოხერხებულობის მიზანს ემსახურება და არ წარმოადგენს აღნიშნულ ენაზე ნებისმიერი დამატებითი კომუნიკაციის განხორციელების ვალდებულებას. 17.8. ტელეფონით კომუნიკაციის გარდა, ნეოლეთი შესაძლოა მომხმარებელს დაუკავშირედეს დაზღვეული საფოსტო გზავნილისა წერილის ან ტელეფონის მეშვეობით. ნეოლეთი შესაძლოა მომხმარებელს დაუკავშირდეს მოკლე ტქსტური შეტყობინების საშუალებით. 17.9. ნეოლეთის ადმინისტრაციასთან დაკავშირება მომხმარებელს შეუძლია ელექტრონული ფოსტით ან ვებ გევრდზე მოცემული საკონტაქტო ფორმის საშუალებთ, ასევე ტელეფონის მეშვეობით, საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი განთავსებულია ნეოლეთის ვებ გევრდზე, განყოფილებაში - „კონტაქტი“.

მუხლი 18. დავების გადაწყვეტა

18.1. წინამდებარე წესები და პირობები რეგულირდება და განიმარტება საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად. წესებსა და პირობებთან ან მის ინტერპრეტაციასთან დაკავშირებული ნებისმიერი დავა და/ან უთანხმოება გადაწყდება მხარეთა შორის შეთანხმების გზით. 18.2. მხარეთა მიერ, წესებისა და პირობების შესრულების ადგილად მიჩნეულია ქ. თბილისი. 18.3. მომხმარებელი უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს მომართოს ნეოლეთს და დააფიქსიროს მისი საჩივარი, საჩივრის დასაფიქსირებლად მომხმარებელი უფლებამოსილია გამოიყენოს შემდეგი საშუალებები: სატელეფონო ზარი; ელექტრონული ფოსტა; კომპანიის სალარო ობიექტებსა და სათაო ოფისში წერილობითი საჩივრით. 18.4. საჩივარში დეტალურად უნდა იყოს მითითებული მომხმარებლის შესახებ ინფორმაცია სახელი/გვარი, პირადი/ბინადრობის მოწმობის/საქართველოს პასპორტის ან სხვა კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტის ნომერი, გასაჩივრების თარიღი, გადახდის განხორციელებისას მითითებული ნომერი, საჩივრის დეტალური აღწერა და მომხმარებლის მოთხოვნა, საკონტაქტო რეკვიზიტები, სადაც მომხმარებელი მიიღებს საჩივარზე პასუხს, მომხმარებლის საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი. 18.5. იმ შემთხვევაში თუ ფაქტობრივი გარემოებების მოკვლევისათვის აუცილებელი იქნება დამატებითი ინფორმაციის მოძიება, ნეოლეთი უფლებამოსილია მომხმარებლისგან მოითხოვოს დამატებითი ინფორმაციის მოწოდება. 18.6. მომხმარებლის მიერ წინამდებარე მუხლებით გათვალისწინებულ წესით, საჩივრის წარმოუდგენლობის ან/და ინფორმაციის არასრულად წარმოდგენის შემთხვევაში, ნეოლეთის მიერ ვერ მოხდება საჩივრის განხილვა. 18.7. მომხმარებელს საჩივარზე პასუხი ეცნობება საჩივრის წარდგენიდან არა უგვიანეს 7 (შვიდი) სამუშაო დღის განმავლობაში. იმ შემთხვევაში, თუ ნეოლეთის მხრიდან საჩივრის განხილვისათვის საჩივრის შინაარსისა და ფაქტობრივი გარემოებების გათვალისწინებით საჭირო იქნება დამატებითი დრო, ნეოლეთი აღნიშნულის შესახებ აცნობებს მომხმარებელს. 18.8 მომხმარებლის, საბარათე ინსტრუმენტის ოპერაციასთან დაკავშირებულ საჩივარზე, პასუხი ეცნობება არა უგვიანეს 20 (ოცი) სამუშაო დღისა, თუ საჩივრის განხილვისათვის საჩივრის შინაარსისა და ფაქტობრივი გარემოებების გათვალისწინებით ნეოლეთისაგან დამოუკიდებელი მიზეზის გამო საჭირო იქნება დამატებითი დრო, ნეოლეთი აღნიშნულის შესახებ აცნობებს მომხმარებელს, რომლის შესახებაც მომხმარებელს პასუხი ეცნობება საჩივრის მიღებიდან არა უგვიანეს 55 (ორმოცდათხუთმეტი) სამუშაო დღისა. 18.9. მხარეთა მიერ წინამდებარე მუხლით დადგენილი წესით შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, მხარეები უპირობოდ აცხადებნ თანხმობას შეიტანონ საჩივარი სასამართლოში. 18.10. წინამდებარე მუხლი არ ნიშნავს ნეოლეთის უფლების შეზღუდვას დაიწყოს სასამართლო პროცესი მომხარებლის წინააღმდეგ.

მუხლი 19. კონფიდენციალურობა და პერსონალური მონაცემების დაცვა

19.1. წინამდებარე წესებისა და პირობებისა და ნეოლეთის მიერ შემუშავებული კონფიდენციალურობის პოლიტიკის თანახმად, მხარეები ვალდებულნი არიან ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში დაიცვან კონფიდენციალურობის პირობები. აღნიშნული შეზღუდვა არ შეეხება: ა) იმ ინფორმაციას, რომელიც არის ან გახდება საჯაროდ ხელმისაწვდომი მხარეთაგან დამოუკიდებლად; ბ) ინფორმაციას, რომლის მოპოვებაც შესაძლებელია კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა წყაროებიდან; გ) ინფორმაციას, რომლის გამჟღავნებაც მოხდება რომელიმე მხარის მიერ კანონის მოთხოვნათა შესაბამისად; 19.2. მიუხედავად 19.1. პუნქტით გათვალისწინებული შეზღუდვისა, მომხმარებელი ნეოლეთს ანიჭებს უპირობო უფლებას, მომხმარებლის დამატებითი წინასწარი ან შემდგომი თანხმობის გარეშე: ა) გადასცეს ან/და გაუმჟღავნოს ნეოლეთის ხელთ არსებული ინფორმაცია მომხმარებლის შესახებ, მის მიერ განხორციელებული ოპერაციების შესახებ მომხმარებლის მიერ ნებადართულ პირებს, ნეოლეთის პარტნიორ კომპანიებს, ნეოლეთის შვილობილ და მონათესავე ორგანიზაციებს, ნეოლეთის მომწოდებლებს; ბ) გადასცეს ან/და გაუმჟღავნოს ნეოლეთის ხელთ არსებული ინფორმაცია მომხმარებლის შესახებ საფოსტო მომსახურების განმახორციელებელ კომპანიებს, მომხმარებელთან კომუნიკასიის (კორესპონდენციის გაგზავნის) მიზნით; გ) გამოიყენოს ინფორმაცია მომხმარებლის მიერ მომსახურებებით სარგებლობის შესახებ და გადასცეს აღნიშნული ინფორმაცია ნეოლეთის პარტნიორ კომპანიებს, ნეოლეთის შვილობილ, მონათესავე პირებს, ასევე სახელმწიფო უწყებებს: იუსტიციისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროებს დაქვემდებარებულ ყველა უწყებას, მაკონტროლებელ/საზედამხედველო ორგანოებს, აუდიტორებს, ნეოლეთის კონტრაქტორებს, მიმწოდებლებს, ნეოლეთის პარტნიორ კომპანიებს, ბანკს ან/და სხვა კომერციულ ბანკებს და სხვა ნებისმიერ პირს მათ მიერ სხვადასხვა მომსახურების შემოთავაზების მიზნით. აღნიშნული ინფორმაცია ნეოლეთის მიერ მოპოვებული იქნება სხვადასხვა წყაროებიდან, რაც ყოველგვარი შეზღუდვის გარეშე მოიცავს მომხმარებლის მიერ შევსებულ განაცხად(ებ)ს, მომხმარებლის მიერ განხორციელებული ოპერაცი(ებ)იდან, გამოკითხვ(ებ)იდან და კვლევ(ებ)იდან (რომელიც მოიცავს მომხმარებელთან დაკავშირებას ელექტრონული ფოსტით, ინტერნეტით, ტელეფონით ან სხვა საშუალებით), და ასევე სხვა გარე წყაროებიდან მიღებულ ინფორმაციას, რაც ყოველგვარი შეზღუდვის გარეშე მოიცავს სავაჭრო და მომსახურების ობიექტებს და მარკეტინგულ ორგანიზაციებს. 19.3. იმ შემთხვევაში თუ მონაცემთა დამუშავებისთვის, კანონმდებლობა ითხოვს მოხმარებელის თანხმობის არსებობას, აღნიშნულ თანხმობად ჩაითვლება ნებისმიერი ელექტრონული ან/და არაელექტრონული ფორმით გაკეთებული მომხმარებლის განაცხადი, რომლითაც მომხმარებელი ეთანხმება წინამდებარე წესებსა და პირობებს და რომელიც ამ განაცხადთან ერთად წარმოადგენს ერთიან ხელშეკრულებას. 19.4. პირდაპირი მარკეტინგი - მომხმარებელი ანიჭებს ნეოლეთს უფლებამოსილებას, ნეოლეთში დაფიქსირებულ მომხმარებლის ტელეფონის ნომერზე, ელექტრონული ფოსტის ან სხვა საკონტაქტო მისამართზე, ნეოლეთის მიერ განსაზღვრული პერიოდულობით, განხორციელდეს მოკლე ტექსტური, ხმოვანი ან/და სხვა სახის სარეკლამო შეტყობინებების გაგზავნა (პირდაპირი მარკეტინგი), მანამ სანამ ნეოლეთი მომხმარებლისგან არ მიიღებს სხვაგვარ მითითებას, მხარეთა შორის შეთანხმებული ან/და კანონმდებლობით დადგენილი წერილობითი ან/და ელექტრონული ფორმით.

მუხლი 20. გარდამავალი დებულებები

20.1. თუ წინამდებარე გამოყენების პირობების ნებისმიერ ნაწილი მიჩნეულ იქნება ქმედუუნაროდ, არაკანონიერად ან ძალადაკარგულად, აღნიშნული ნაწილი გამოიყოფა გამოყენების პირობების დარჩენილი დებულებებიდან, რომელთა ქმედითობა და კანონიერება ჩვეულებრივ ძალაში რჩება კანონით გათვალისწინებულ ფარგლებში. შპს ნეოლეთი რეგისტრირებულია საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ. საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ბრძანებით დამტკიცებული „საგადახდო მომსახურების პროვაიდერის საქართველოს ეროვნულ ბანკში რეგისტრაციისა და რეგისტრაციის გაუქმების წესის“ შესაბამისად. სარეგისტრაციო ნომერი 0084-2904.