დახურვა
Logo
EN

კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

შესავალი

ნეოლეთ აფასებს მომხმარებლის ინტერესს, ნეოლეთის ვებგვერდითა და პროდუქტებით სარგებლობის მიმართ და საკუთარ ვალდებულებად მიიჩნევს მომხმარებლის პირადი მონაცემების დაცვას. წინამდებარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ასახავს მომხმარებლის უფლებებს, რომელიც დაკავშირებულია ნეოლეთის მიერ მომხმარებლის პირადი მონაცემების დაცვასთან, გამოყენებასა და შეგროვებასთან. მომხმარებელი ნეოლეთის გამოყენების წესებსა და პირობებზე თანხმობის განცხადებით ავტომატურად ეთანხმება წინამდებარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკას, რომლის მეშვეობითაც თანხმობას აცხადებს და ანიჭებს უფლებამოსილებას ნეოლეთს შეკრიბოს, გამოიყენოს და გაავრცელოს მომხმარებლის პირადი ინფორმაცია კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში განსაზღვრული წესით.

რა სახის პერსონალური ინფორმაციის შეგროვება ხდება ნეოლეთის მიერ?

მომხმარებლის მიერ ნეოლეთის საიტზე ვიზიტის ან/და ნეოლეთის ვებგვერდის მომსახურებით სარგებლობის შემთხვევაში ნეოლეთი აგროვებს ინფორმაციას რომელიც იგზავნება მომხმარებლის კომპიუტერიდან, მობილური ტელეფონიდან ან/და სხვა მოწყობილობიდან. მომხმარებლის შესახებ შემდეგი სახის პირადი მონაცემების შეგროვება ხდება ნეოლეთის მიერ: სახელი გვარი, პირადი ნომერი, საცხოვრებელი მისამართი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი, ტელეფონის ნომერი, დაბადების თარიღი. ნეოლეთი წინამდებარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკის თანახმად უფლებას იტოვებს დამატებით მოითხოვოს მომხმარებლის პირადობისა და მისამართების დამადასტურებელი საბუთი. ნეოლეთის მხრიდან ხორციელდება მომხმარებლის ბრაუზერისა და IP მისამართის დამახსოვრება. ასევე ნეოლეთი ახორციელებს მომხმარებლის მიერ გამოგზავნილი ელექტრონული შეტყობინებების შენახვას, ასევე ხორციელდება მომხმარებლის მიერ ნეოლეთის ვებ გვერდზე განხორციელებული ტრანზაქციების შენახვა და ინფორმაციის შეგროვება ქუქი ფაილების მიერ.

პირადი ინფორმაციის გამოყენება

ნეოლეთის მიერ მომხმარებლის პირადი ინფორმაციის გამოყენება განხორციელდება მომხმარებლის ნეოლეთის ანგარიშის ამოქმედების და ნეოლეთის მიერ მომსახურებების გაწევის მიზნით. წინამდებარე მონაცემების გაზიარების მიზანია მომხმარებელთა იდენტიფიკაცია და მათი კონტროლი, თაღლითური და სხვა დანაშაულებრივი ქმედებების თავიდან აცილება, მათი გამოვლენა და შეზღუდვა, ნეოლეთის ფინანსური რისკების მართვა. იდენტიფიკაციის ან/და თაღლითური ქმედებების პრევენციაზე კონტროლის განხორციელების დროს, სერვისის მიმწოდებელს უფლება აქვს შეინახოს ნეოლეთის გამოკითხვების შესახებ არსებული ჩანაწერები მომხმარებლის ინფორმაციასთან ერთად. ნეოლეთის სერვისების გამოყენებით მომხმარებელი ავტომატურად ეთანხმება აღნიშნული მიზნებისთვის მომხმარებლის პირადი მონაცემების გაცვლას. ნეოლეთი უფლებას იტოვებს მომხმარებლის პირადი მონაცემები გადასცეს ნეოლეთის კორპორატიულ ჯგუფში გაერთიანებულ სხვა ისეთ კომპანიებს, რომლებიც ჩართული არიან მომხმარებლისათვის სერვისების გაწევის პროცესში, მომხმარებელი ავტომატურად ახორციელებს თანხმობას მომხმარებლის მონაცემების აღნიშნული ფორმით გამჟღავნებაზე. თუ მომხმარებელი მოგვმართავს მესამე პირის მეშვეობით და ეს მესამე პირი უფლებამოსილია ტრანზაქციის მოცულობების, რაოდენობების ან ტიპების მიხედვით საკომისიოს გადახდაზე, ნეოლეთმა შესაძლოა აღნიშნული პირადი მონაცემები, მათ შორის ტრანზაქციის შესახებ ინფორმაცია გაუგზავნოს აღნიშნულ მესამე პირს საკომისიო გადახდების უზრუნველოფის მიზნით. იმ შემთხვევაში თუ პირადი მონაცემების მოპოვება ხდება მესამე პირის, მაგალითად მოვაჭრის, სარეკლამო ვებგვერდის ან/და ნეოლეთის პარტნიორი ვებგვერდის მიერ ან მისი საშუალებით, მომხმარებლის პირადი მონაცემების შეგროვება და გამოყენება შესაძლოა ასევე დარეგულირდეს მესამე პირის კონფიდენციალურობის შესახებ პოლიტიკით. მომხმარებლის პერსონალური მონაცემების გამოყენება ხდება იმისათვის, რომ ნეოლეთის სისტემაში მომხმარებელმა გახსნას ნეოლეთის ანგარიში, შეავსოს ბალანსი, შეამოწმოს და მართოს მისი ნეოლეთის ანგარიში, უზრუნველყოს დამკვეთის მხარდაჭერა, უსაფრთხო ტრანზაქციების განხორციელება, დავების გადაჭრა, მოკრიბოს გადასახადები, შეძლოს დაკავშირება მომხმარებლის ელექტრონულ ფოსტაზე და შეძლოს შემოწმება განხორციელებული ტრანზაქციის სისწორისა და ანგარიშის ავთენტურობის. მომხმარებელს შესთავაზოს ინფორმაცია ნეოლეთის პროდუქციასა და მომსახურების შესახებ. პერიოდულად მიაწოდოს ინფორმაცია მომხმარებელს საიტზე განხორციელებული მნიშვნელოვანი ფუნქციონალური ცვლილებების შესახებ. მომხმარებლის მიერ ნეოლეთისათვის მოწოდებული ინფორმაციის დამუშავება განხორციელდება შევსებული პირადი ინფორმაციის შესაბამისად. მომხმარებლის ნეოლეთის ანგარიშის გახსნის მიზნით, მაღალი ღირებულების ტრანზაქციებისთვის ნეოლეთმა შესაძლოა პირადი ინფორმაცია გადასცეს შესაბამის ორგანოებს. შემოწმების მიზნით, ნეოლეთის სერვისებით სარგებლობისას, მომხმარებლის IP მისამართის აკრეფისა და სისტემაში შესვლის დროები იწერება და ინახება თაღლითური მოხმარების თავიდან აცილებისა და ნეოლეთის სერვისების უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად. ნეოლეთმა შესაძლოა ასევე მოიპოვოს გამოყენებისა და წვდომის შესახებ ინფორმაცია, რომელიც საშუალებას მოგვცემს განვახორციელოთ ანგარიშის მრავალჯერადად გახსნის ან სხვა თაღლითური ქმედების თავიდან აცილება ან ნეოლეთის სისტემებში უკანონო შეჭრისგან ან ბოროტად გამოყენებისგან დაცვა. მხოლოდ აღნიშნული მიზნებისათვის, ნეოლეთმა შესაძლოა ასეთი ინფორმაცია გაუზიაროს თაღლითური ქმედებების მართვის სპეციალიზირებულ და სანდო სამსახურებს, რომლებიც დახმარებას გაუწევენ ნეოლეთს წინამდებარე ინფორმაციის გაანალიზებაში.

რა არის ქუქი ფაილები და როგორ ხდება მათი გამოყენება?

შესაძლებელია ნეოლეთის მიერ განხორციელდეს ქუქი ფაილების გამოყენება. ქუქი არის მოკლე ტექსტური ფაილი, რომელსაც მომხმარებლის მყარ დისკზე ინახავს მომხმარებლის მიერ მონახულებული ვებგვერდი. ტექსტური ფაილი შეიცავს ინფორმაციას და სხვა მიზნებთან ერთად გამოიყენება მნახველის მიერ შესაბამისი ვებგვერდით სარგებლობის უზრუნველსაყოფად. ქუქი-ფაილის საშუალებით მოპოვებული და შენახული ინფორმაცია შესაძლოა შედარდეს ნეოლეთის სისტემაში მოპოვებულ და შენახულ პირად მონაცემებს. ქუქი ფაილების საშუალებით ნეოლეთი ახორციელებს მომხმარებლის დამახსოვრებას, როცა მომხმარებელი შედის საიტზე ის აქტივირდება, ხოლო როცა ტოვებს მას ავტომატურად ირთვება. მომხმარებელი უფლებამოსილია არ დაუშვას ქუქი ფაილები მის კომპიუტერში.

პირადი ინფორმაციის კონტროლი

თუ მომხმარებლის პირადი მონაცემები (როგორიცაა სახელი და გვარი, მისამართი ან ტელეფონის ნომერი) შეიცვლება, მომხმარებელი დაუყოვნებლივ უნდა დაუკავშირდეს ნეოლეთს. ნიეოლეთი პასუხს არ აგებს ნებისმიერ ისეთ ზარალზე, რომელიც წარმოიქმნება მომხმარებლის მიერ პირადი მონაცემების განუახლებლობის შედეგად. მომხმარებლის ანგარიშის დეაქტივაციისთვის, მომხმარებელი უნდა დაუკავშირდეს ნეოლეთის შესაბამის სამსახურს. კანონის ძალით ნეოლეთი ვალდებულია შეინახოს გარკვეული ჩანაწერები მომხმარებლის ანგარიშის დახურვიდან სულ ცოტა 6 (ექვსი) წლის განმავლობაში.

კომუნიკაცია

რეგისტრირებულ მომხმარებლებს დროდადრო გაეგზავნებათ ინფორმაცია პროდუქტებზე, სერვისებზე და სპეციალურ ტრანზაქციებზე, მანამ სანამ არ დააფიქსირებენ საკუთარ პოზიციას, რომ მას არ სურს ამგვარი ინფორმაციის მიღება. მომხმარებელი უფლებამოსილია ნეოლეთის მიერ ზემოთ ხსენებული ინფორმაცის მიღებასთან დაკავშირებით საკუთარი პოზიცია დააფიქსიროს ნეოლეთის ანგარიშის განყოფილებაში ან ნებისმიერ საინფორმაციო ელექტრონულ შეტყობინებაში შესაბამის ბმულზე დაწკაპებით. ნეოლეთი აქვე გაცნობებთ, რომ, მომხმარებელი მაინც მიიღებს ისეთ შეტყობინებას მისი ანგარიშის შესახებ, როგორიცაა ტრანზაქციებთან დაკავშირებული ელექტრონული შეტყობინებები ან მომხმარებლის ანგარიშის ფუნქციონირებასთან ან ნეოლეთის სამართლებრივ ურთიერთობასთან დაკავშირებულ სხვა შეტყობინებებს.

ბმულები

ნეოლეთის ვებგვერდი შეიცავს მესამე პირთა ვებგვერდების ბმულებს. გაცნობებთ, რომ ნეოლეთი პასუხს არ აგებს მესამე პირთა აღნიშნული ვებგვერდების კონფიდენციალურობაზე. ნეოლეთი მომხმარებლებს თავაზობს გაეცნონ თითოეული იმ ვებგვერდის კონფიდენციალურობასთან დაკავშირებულ განცხადებებს, რომელსაც ეწვევიან ნეოლეთის ვებგვერდზე არსებულ ბმულზე დაწკაპებით. წინამდებარე კონფიდენციალურობასთან დაკავშირებული განცხადება ვრცელდება მხოლოდ ნეოლეთის ვებგვერდზე და ნეოლეთის სერვისებზე.

უსაფრთხოება

ნეოლეთი იცავს მომხმარებლის პირად მონაცემებს არასანქცირებული წვდომისგან, გამოყენების ან გამჟღავნებისგან. თუმცა, დაცვის მაღალი დონე ქმედითია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მომხმარებელი თავად დაიცავს უსაფრთხოების გარკვეულ ნორმებს. მომხმარებელმა არასოდეს უნდა გაანდოს სხვას საკუთარი ანგარიშის დეტალები ან ლოგინი. თუ მომხმარებელი ვარაუდობს, რომ მისი ლოგინის რომელიმე დეტალს საფრთხე შეექმნა, მომხმარებელი უფლებამოსილია შეცვალოს ის, მისთვის სასურველ ნებისმიერ დროს როგორც კი სისტემაში შევა, თუმცა ასევე დაუყოვნებლივ უნდა დაუკავშირდეს ნეოლეთის ადმინისტრაციას და აცნობოს ის მიზეზი, თუ რატომ ფიქრობს, რომ მის ანგარიშს საფრთხე ემუქრება. მომხმარებლის ნეოლეთის ანგარიშის უსაფრთხოების შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის, ნეოლეთი მომხმარებელს თავაზობს, წაიკითხოს ანგარიშის გამოყენების პირობები.

როგორ ხორციელდება მომხმარებლის მიერ მის პერსონალურ მონაცემებზე წვდომა ან მათი გაცნობა?

მოქმედი კანონმდებლობით ან რეგულაციებით გათვალისწინებული წესით, მომხმარებელი უფლებამოსილია: გადაამოწმოს ნეოლეთი ინახავს თუ არა მომხმარებლის პერსონალურ მონაცემებს; ნეოლეთისათვის მიმართვის გზით მოითხოვოს ნეოლეთში დაცული მომხმარებლის პერსონალური მონაცემების ასლი; მოითხოვოს ნეოლეთში დაცული მომხმარებლის პერსონალურ მონაცემებში უსწორობის აღმოფხვრა. მომხმარებლის პერსონალური მონაცემების დამუშავებასთნ დაკავშირებული მოთხოვნების არსებობის შემთხვევაში, გთხოვთ გამოაგზავნოთ წერილი შემდეგ მისამართზე: info@nellet.com.

ცვლილებების შესახებ შეტყობინება

კონფიდენციალურობის შესახებ განცხადებაში ცვლილებები გამოქვეყნდება ნეოლეთის ვებ გვერდზე. თუ ნეოლეთი გადაწყვეტს მომხმარებლის პირადი მონაცემების გამოყენებას მათი შეგროვების დროს განსაზღვრული პირობებისგან განსხვავებული გზით, ნეოლეთი აღნიშნულის შესახებ შეატყობინებს მომხმარებელს ელექტრონული ფოსტით. მომხმარებელი უფლებამოსილია პროტესტი გამოთქვას მისი პირადი მონაცემების ნებისმიერი ახალი სახით გამოყენებაზე ნეოლეთთან.